FREE DOWNLOAD, MUAT TURUN PERCUMA – محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG HAYYA BIL-ARABIAH RADIO IKIM.FM

Advertisements

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected

لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected

It's about time
(Situasi 1: Lama Tidak Berjumpa)

* لـَــمْ أ َرَكَ / أ َرَكِ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.

لـَــمْ : tidak
أ َرَكَ : nampak awak (L)
أ َرَكِ : nampak awak (P)
مـُــنـْــذُ : sejak, semenjak
ز َمـَــن : zaman, masa
طـَــو ِيــلٍ : lama

# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلُ / تـَــفـْــعـَــلـِــيــن َ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

مـَــاذ َا : apa
تـَــفـْــعـَــلُ : awak (L) buat
تـَــفـْــعـَــلـِــيــن : awak (P) buat
هـُــنـَــا : di sini

Gold Mines
* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

أ َنـَــا : saya
أ َعـْــمـَــلُ : saya kerja (feel mudhari’ kembali ke dhamir ‘ana, saya’)
هُــنـَــا : di sini

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

وَ : dan
أ َنـَــا : saya
أ َيـْــضـًــا : begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.

لَـمْ : tidak
أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
نـَــلـْــتـَــقـِــيَ : kita, kami berjumpa
ثـَــانـِــيـَــةً : lagi, kedua kali.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Hey!
* لـَــمْ أ َرَكَ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.
Static Shock
# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلُ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.
Missing Teeth
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـَــمْ أ َرَكِ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.
Shy
# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلـِــيــن َ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.

———————————————————————————————————————

(Situasi 2: Meminjam Payung Sebab Hujan)
Oops
* هـَــلْ عـِــنـْــدَكَ / عـِــنـْــدَكِ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

هـَــلْ : adakah
عـِــنـْــدَكَ : awak (L) mempunyai, ada
عـِــنـْــدَكِ : awak (P) mempunyai, ada
مـِــظـَــلـَّــة : payung

# نـَــعـَــمْ

# Ye.
Please
* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

هـَــلْ : adakah
يـُــمـْــكـِــن : boleh
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َسـْــتـَــعـِــيــرَ : saya meminjam
هـَــا : nya (payung)=> مـِــظـَــلـَّــة : payung, isim mu’annath, jika isim muzakkar guna هُ

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلْ / تـَــفـَــضـَّــلـِــى

# Sudah tentu, silakan.

بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ : sudah tentu
تـَــفـَــضـَّــلْ : silakan (L)
تـَــفـَــضـَّــلـِــى : silakan (P)

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

لَـمْ : tidak
أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـُــمـْــطِــرَ : hujan
الـْــيـَــوْمَ : hari ini

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــلْ عـِــنـْــدَكَ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

# نـَــعـَــمْ

# Ye.

* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلْ

# Sudah tentu, silakan.
Yes
* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــلْ عـِــنـْــدَكِ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

# نـَــعـَــمْ

# Ye.

* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلـِــى

# Sudah tentu, silakan.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

———————————————————————————————————————-

(Situasi 3: Berbual Tentang Jamuan.)

Cousins

* كـَــيـْــف َ كـَــانـَــت ْ الـْــوَلِــيــمـَــة ُ أ َمـْــسَ؟

* Macam mana jamuan semalam?

# جـَــيِّــدَةٌ

# Bagus

* مـَــن ْ حـَــضـَــرَ مـِــن َ الضـُّــيـُــوفِ؟

* Tetamu mana yang hadir?

Family 4

# حـَــضـَــرَ الـْــجـَــمـِــيــعُ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ يـَــحـْــضـُــرَ جـَــمـِــيــعُ الضـُّــيـُــوِفِ

# Kesemuanya datang, tak sangka, semua tetamu datang.

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN: (Sama)

————————————————————————————————- ———————

(Situasi 4: Menyanyi.)

Macarena

* مـَــا رَا ْيـُــكَ / رَا ْيـُــكِ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?

مـَــا : apa

رَا ْيـُــكَ : pendapat awak (L)

رَا ْيـُــكِ : pendapat awak (P)

فـِـى : tentang, pada

صـَــوْتِ : صـَــوْتـِــى : suara, ى : saya

Running Man

# صـَــوْتـُــَكَ / صـَــوْتـُـكِ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكَ / أ َنـَّــكِ تـُــجـِــيــدُ / تـُــجـِــيــدِيــن َ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.

صـَــوْتـُــَكَ : suara awak (L)

صـَــوْتـُـكِ : suara awak (P)

جـَــمـِــيــلٌ : sedap, merdu, cantik

لَـمْ : tidak

أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka

أ َنـَّــكَ : sesungguhnya awak (L)

أ َنـَّــكِ : sesungguhnya awak (P)

تـُــجـِــيــدُ : ‘pandai’(L)

تـُــجـِــيــدِيــن : ‘pandai’ (P)

الـْــغـِــنـَــاءَ : menyanyi

Wakka Wakka

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَــا رَا ْيـُــكَ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?
Good Luck

# صـَــوْتـُــَكَ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكَ تـُــجـِــيــدُ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.
I know

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

Famous 1

* مـَــا رَا ْيـُــكِ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?

# صـَــوْتـُـكِ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكِ تـُــجـِــيــدِيــن َ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.
Current Mood - Happy

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : أ َيُّ شـَـئ : apa-apa / apa saja / ‘ape-ape aje’ : anything

أ َيّ ُ َِ شـَــىْءٍ
apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’ : anything
****************************
(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ – ayyu, ayya, ayyi )
– baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ
– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍ adalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat)

Whoa
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

هـَــلْ : Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى : di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?

Couples

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan

Wink
* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا : saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة : lapar (P)
جـِــدّ ًا : sangat

Holding Hands
# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـِــى، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

تـَــعـَــالَ : datanglah (L)
تـَــعـَــالـِــى : datanglah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap
Sign I Love You

PERBUALAN SESAMA LELAKI


* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌFriendly

# Datanglah, makanan dah siap.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

Girl 1
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

———————————————————————————————————————————-
(Situasi 2: Pembeli dan penjual)

* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
Girl With Gum
أ ُر ِيــدُ : saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َشـْــتـَــر ِيَ : saya beli
هـَــدِيـَّــة : hadiah
لا ِبـْــنـَــتـِــى : untuk anak perempuan saya
(لِ : untuk, ابـْــنـَــتِ : anak perempuan, ى : saya)

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ؟

# Nak apa?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
Hmm
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
مـُــنـَــسـِــبٍ : sesuai, yang sesuai
Teddy Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

هـَــلْ : adakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
لـُــعـْــبـَــةً : mainan

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Cavewoman
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ؟

# Nak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.
Kid With Doll
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Tantrum
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدِيــنَ؟

# Nak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.
Baby With Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيـْـدِيـْـنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.

———————————————————————————————————————————-
(Situasi 3: # Ada Urusan Penting)
Wakka-wakka
* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ / تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

إ ِلـَــى : ke
أ َيـْــنَ : mana
تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi
تـَــذ ْهـَــبـِــيْــنَ : awak (P) pergi
Canadian Mounty
# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

سـَــأ َعـُــودُ : saya akan kembali
(سـَــ : akan, أ َعـُــودُ : saya kembali)
بـَــعـْــدَ : selepas
نـِــصـْــفِ : setengah
سـَــاعـَــةٍ : jam

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى / تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?

هـَــلْ : adakah
تـَــتـْــرُكـُــنـِــى : awak (L) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـُــ : awak (L) tinggalkan, نـِــى : saya)
تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــنـِــى : awak (P) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــ : awak (P) tinggalkan, نـِــى : saya)
وَحـْــدِى : berseorangan, seorang diri, ‘sorang-sorang’
Cell Phone
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

لـَــن : tidak akan
أ َتـَــأ َخـَّــرَ : saya lama, saya lewat
اتـَّـَــصـِــلْ : awak (L) hubungi
اتـَّـَــصـِــلـِــى : awak (P) hubungi
بـِــى : saya, dengan saya
(perkataan اتـَّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى hendaklah disambung dengan بـِــى – hubungi saya)
إ ِذ َا : jika, apabila
حـَــدَثَ : berlaku
أ َيّ ُ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Super Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، ا تـّـَــصـِــلْ بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

———————————————————————————————————————————-

(Situasi 4: * Diminta Berucap Sepatah Dua Kata)

Shocked
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدّ ٌ / مـُــسـْــتـَــعـِــدّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

مـَــاذ َا : apa
أ َقـُــولُ : saya cakap
أ َنـَــا : saya
غـَــيـْــرُ : tidak
مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ : bersedia (L)
مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ : bersedia (P)
Cool!
# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ / قـُــولـِـى أ َيّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

لاَ بـَــأ ْسَ : tidak mengapa
قـُــلْ : cakaplah (L)
قـُــولـِـى : cakaplah (P)
أ َيَّ َ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Scared 1
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــولـِـى أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

HAKCIPTA TERPELIHARA: Mykrk
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu : kemudian : then : thus : later

بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu : kemudian : then : thus : later

(Situasi 1: * Bertanya Arah Ke Pasar malam)

Ponder

* أ َخـْــبـِــرْنـِــى / أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ / فـَــضـْــلـِــكِ

* Tolong beritahu saya.

أ َخـْــبـِــرْنـِــى : beritahu saya (L)
أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى : beritahu saya (P)
مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ : tolong (L), please
مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكِ : tolong (P), please

I Dunno

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ؟

# Nak apa?

مـَــاذ َا : apa
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak?
تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ : awak (P) hendak?

Off The Rack
* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟

* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?

كـَــيـْــفَ : Macam mana
أ َذ ْهـَــبُ
: saya pergi
إ ِلـَــى : ke
سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ : pasar malam?

Skating

# اِمـْــش ِ / اِمـْــشـِــى حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ، وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهْ / اِتـَّــجـِــهـِــى يـَــسـَــارًا

# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.


اِمـْــشِ : Jalanlah (L) – feel amar أنـْـتَ
اِمـْــشـِــى : Jalanlah (P) – feel amar أنـْـتِ
حـَــتـَّــى : sampai, sehingga
نـِــهـَــايـَــةِ : penghujung
الشـَّــار ِع : jalan,
وَ : dan
بـَــعـْــدَ : selepas
ذ َ ٰ لـِــكَ : itu
اِتـَّــجـِــهْ : belok (L)– feel amar أنـْــتَ
اِتـَّــجـِــهـِــى : belok (P)– feel amar أنـْــتِ
يـَــسـَــارًا : kiri

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َخـْــبـِــرْنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ

* Tolong beritahu saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ؟

# Nak apa?

* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟

* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?

# اِمـْــشِ ِ حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ، وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهْ يـَــسـَــارًا

# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكِ

* Tolong beritahu saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ؟

# Nak apa?

* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟

* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?

# اِمـْــشـِــى حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ، وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهـِــى يـَــسـَــارًا

# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.

———————————————————————————————————————————————————-

(Situasi 2: * Hendak Pinjam Duit)

Bag Head
* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ

* Saya perlu sedikit wang.

أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى : Saya perlu
بـَــعـْــضِ : sedikit, sebahagian
الـْــمـَــالِ : wang, duit


# كـَــمْ  تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟ 

# Nak berapa?

كـَــمْ : berapa
تـُــر ِيـْــدُ؟ : awak (L) hendak?
تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟ : awak (P) hendak?


* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ
* Tiga ribu.


ثـَــلاَثـَــة : Tiga
ءَالآفٍٍ : ribu – ini perkataan jama’ @ banyak @ plural, mufrad @ satu @ singular (أ َلـْــفٌ)

High Five

# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكَ / أ ُعـْــطِــيـْــكِ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكَ / وَأ ُعـْــطِــيـْــكِ الـْــبـَــاقـِــيَ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ


# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.


غـَــدًا : Esok
أ ُعـْــطِــيـْــكَ : saya beri awak (L)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كَ : awak (L)~
أ ُعـْــطِــيـْــكِ : saya beri awak (P)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كِ : awak (P)~
أ َلـْــفـًــا : seribu
وَ : dan
أ ُعـْــطِــيـْــكَ : saya beri awak (L)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كَ : awak (L)~
أ ُعـْــطِــيـْــكِ : saya beri awak (P)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كِ : awak (P)~
الـْــبـَــاقـِــيَ : baki
بـَــعـْــدَ : selepas
ذ َ ٰ لـِــكَ : itu
~(بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu, kemudian)~

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

Moonwalker

* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ


* Saya perlu sedikit wang.


# كـَــمْ تـُــر ِيـْــدُ؟


# Nak berapa?


* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ


* Tiga ribu.


# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكَ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكَ الـْــبـَــاقـِــيَ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ


# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:


* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ


* Saya perlu sedikit wang.


# كـَــمْ تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟


# Nak berapa?


* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ


* Tiga ribu.


# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكِ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكِ الـْــبـَــاقـِــيَ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ


# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.


———————————————————————————————————————————————————–

(Situasi 3: # Tertekan Kerana Banyak Kerja)

Moodswings
* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت َ / أ َنـْــت ِ حـَــز ِيـْـنٌ / حـَــز ِيـْـنـَــة ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
أ َنـْــتَ : awak (L)
أ َنـْــتِ : awak (P)
حـَــز ِيـْـنٌ؟ : bersedih? (L)
حـَــز ِيـْـنـَــة ٌ؟ : bersedih? (P)

# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ
Pouty
# Saya ada banyak kerja.

عـِــنـْــدِى : Saya ada
عـَـمـَــلٌ : kerja
كـَــثـِــيـْــرٌ : banyak
Lightbulb Idea
* اِبـْــدَأ ْ/ اِبـْــدَئـِــى بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــمْ / قـُــوْمـِـى بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

اِبـْــدَأ : Mulakan (L) – feel amar أنـْــتَ
اِبـْــدَئـِــى : Mulakan (P) – feel amar أنـْــتِ
بـِـالـْـعـَــمـَــل : dengan kerja
~(بِ : dengan, الـْـعـَــمـَــل : kerja)~
الـسـَّــهـْـل : mudah
أ َوَّلاً : dulu, dahulu

وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : dan kemudian
~(وَ : dan, بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : kemudian, selepas itu)~
قـُــمْ : buat (L)
قـُــوْمـِـى : buat (P)
بـِـالـْـعـَــمـَــل : dengan kerja
~(بِ : dengan, الـْـعـَــمـَــل : kerja)~
الـصـَّــعـْ
ـبِ
: susah.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Wakka-wakka
* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت َ حـَــز ِيـْـن ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?
Sobbing
# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

# Saya ada banyak kerja.
Thinking
* اِبـْــدَأ ْ بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــمْ بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Girl 1
* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت ِ حـَــز ِيـْــنـَــة ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?
Crying 1
# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

# Saya ada banyak kerja.
Girl 2
* اِبـْــدَئـِــى بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــوْمـِــى بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

———————————————————————————————————————————————————–

(Situasi 4: * Dan # Menunggu Tetamu)

Step Aerobics
* هـَـلْ جـَــاءَ الضـُّــيـُــوفُ؟

* Adakah tetamu sudah sampai?

هـَـلْ : Adakah
جـَــاءَ : datang, telah datang – feel madhi
الضـُّــيـُــوفُ؟ : tetamu-tetamu, (الضـَّــيـْــفُ – seorang tetamu)

Superhero
# نـَــعـَــمْ، جـَــاءَ جـَــارُنـَــا وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ جـَــاءَ عـَـمـِّــى

# Ye, jiran kita datang dan kemudian bapa saudara saya datang.

نـَــعـَــمْ : Ye
جـَــاءَ : datang, telah datang
جـَــارُنـَــا : jiran kita
~(جـَــارُ : jiran, نـَــا : kita)
وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : dan kemudian
~(وَ : dan, بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : kemudian, selepas itu)~
جـَــاءَ : datang, telah datangBiker
عـَـمـِّــى
 : bapa saudara saya
~(عـَـمٌّ : bapa saudara sebelah bapa, ى : saya)~

Tiada apa-apa perubahan bentuk perkataan bagi perbualan sesama lelaki atau sesama perempuan.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Rad
io IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

http://www.ikim.gov.my/ikim.fm/