Perbualan Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟
Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?
Daffodils

& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ

Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.
Grandpa

@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟

Maazaa yazro’u abuuka fil mazro’ati?
@ Apakah yang ditanam ayah awak di sawah?
Corn

& هـُــوَ يـَــز ْرَعُ الرّ ُز ّ وَالذ ّ ُرَّة

Huwa yazro’ur ruzza wazzurrota.
& Dia menanam padi dan jagung.
Epidaurus

@ هـَــلْ هـُــوَ رَئـِــيـْــسُ الـْــقـَــرْيـَــةِ؟

Hal huwa ro’iisul qoryati?
@ Apakah dia seorang ketua kampung?
Uncle

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ رَئـِــيـْــسَ الـْــقـَــرْيـَــةِ بـَــلْ أ َخـُــوْهُ

La, laisa huwa ro’iisul qoryati bal akhuuhu.
& Tidak. dia bukanlah seorang ketua kampung, tetapi saudaranya yang ketua kampung.

@ هـَــلْ أ َخـُــوهُ فـَــلاَّحٌ أ َيـْــضًا؟

Hal akhuuhu fallaahun aidhon?
@ Apakah saudaranya itu juga seorang petani?
Grad '09 Wakka

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ فـَــلاَّحـًــا بـَــلْ مـُــدَر ِّسٌ

La, laisa huwa fallaahan bal mudarrisun.
& Tidak, dia bukanlah seorang petani. Sesungguhnya dia seorang guru.
BAHASA URDHU:

Namaz Allah ke khazanah se lenika zeriya he : Solat dapat menarik rahmat dari khazanah Allah.

Namaz me syifa’ he : Solat menyihatkan tubuh badan.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT AS
AS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 12-13.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.

Advertisements

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan


@ مـَــا وَظـِــيــفـَــتـُــكَ يـَــا مُــحـَــمـَّــد؟
@ Apakah pekerjaan awak hai Muhammad?
Office

& أنـَــا مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ

& Saya seorang pegawai kerajaan.

@ أيـْــنَ مـَــكـْــتـَــبـُــكَ؟

@ Di manakah pejabat awak?

One Way

& مـَــكـْــتـَــبـِــي فـِــى شـَــار ِع ِ تـُــون عـَــبـْــدُ الـرﱠحـْــمـَـٰــن ِ، كـُــوَلاَ لـُــمـْــفـُــور

& Pejabat saya di jalan Tun Abdur Rahman, Kuala Lumpur.

@ وَهـَــلْ أنـْــتَ مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ أيـْــضـًــا؟

@ Apakah awak juga seorang pegawai kerajaan?
Be Cool

& لاَ، لـَــسـْــتُ مـُــوَظـَّــفـًــا حـُــكـُــومـِــيـًّــا، إنـَّــمـَــا أنـَــا تـَــاجـِــرٌ

& Tidak, saya bukanlah seorang pegawai kerajaan, sesungguhnya saya adalah seorang peniaga.

@ أيـْــنَ دُكـَّــانـُــكَ؟

@ Di manakah kedai awak?

& دُكـَّــانـِــى فـِــى كـُــوتـَــا رَايـَــا

& Kedai saya di Kota Raya.

@ مـَــاذ َا تـَــبـِــيــعَ؟

@ Apakah yang awak jual?
House

& أبـِــيعُ الأ َدَوَات ُ الـْــمـَــنـْــز ِلـِــيـَّـةَ

& Saya menjual barang-barang rumah.

BAHASA URDHU:

Namaz jannah ki kunji hey : Solat anak kunci syurga : مـِــفـْــتـَــاحُ الـْــجـَــنـَّــةِ الـصـَّلاَة

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 11-12.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan* هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟
* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
Best Friends

# بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

Shaking Hands
* لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتَ، مـَـا اسـْـمـُــكَ يـَــا أ َخـِــى الـْــكـَــر ِيـْــمُ؟
* Kalau awak mengizinkan, siapakah nama awak hai saudaraku yang mulia?

Cool

# إ ِسـْــمـِــى خـَــيـْــرُ الــدِّيـْــن ِ بـْــنُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــكـَــر ِيـْــمِ
# Nama saya Khairuddin bin Haji Abdul Karim.
Stumble
* مـِـن ْ أ َيِّ مـَــنـْــطـِــقـَــةٍ أ َنـْــتَ جـِــئـْــتَ؟
* Dari daerah manakah awak datang?
# جـِــئـْــت ُ مـِــن ْ مـَــنـْــطـِـــقـَــةِ كـَــلـَــنـْــتـَــانَ، وَأ َنـْــتَ؟
# Saya datang dari daerah Kelantan, dan dari mana pula awak datang?
* وَأ َنـَــا مـِــن ْ إ ِنـْــدُوْنـِــيـْــسـِــيـَّـا، مـِــن ْ مـَــنـْــطـِــقـَــةِ ر ِيـَــاوْ
* Saya dari Indonesia, dari daerah Riau.
Talking Through
# إ ِذ َن ْ، أ َنـْــت َ ضـَــيـْــفٌ لـَــنـَــا، مـَــرْحـَــبـًــا فـِــى بـِــلاَدِنـَــا
# Kalau demikian awak adalah tetamu kami, selamat datang di negeri kami.
Eid Greeting
* أ َيـْــن َ تـَــدْرُسُ اللـُّــغـَّــة َ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةَ؟
* Di manakah awak belajar Bahasa Arab?
Happy
# أ َدْرُسـُــهـَــا فِــى مـَــرْكـَــز ِ تـَــعـْــلـِــيـْــم ِ الـْــقـُــرْءَان ِ وَاللـُّــغـَّــةِ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةِ – اَلـْــمـَــعـْــر ِفـَــه
# Saya belajar Bahasa Arab di Pusat Pengajaran Al-Qur’an dan Bahasa Arab “Al-Ma’rifah”.
Valentine heart cloud
* سـَــعـِــيـْــدٌ بـِــالـتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ
* Saya bahagia boleh berkenalan dengan awak.
# وَأ َنـَــا كـَــذ َ ٰ لـِــكَ
# Saya juga bahagia.
BAHASA URDHU:


Apse milkar hushi hui : Saya gembira bertemu dengan awak! : Nice to meet you!

Terkenang semasa berada di suatu tempat yang penduduknya berbahasa Urdhu, inilah ungkapan ‘modal’ saya setiap kali bersalaman untuk berpisah. Ya, Allah apa lagi! Dipeluk-peluknya saya dengan penuh gembira, sambil membalas dengan kata-kata yang…..(saya tak faham…..). Saya cuma angguk-angguk, geleng-geleng, senyum-senyum…..indahnya persaudaraan Islam.

Rujukan: 1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 9-10.

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

Rujukan:

1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 7-9.

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

PERKENALAN
التـَّــعَــرُّفُ

Uthman أ َهـْلاً وَسـَــهـْــلاً

Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan.

Hello, welcome


Umar أ َهـْــلاً بـِــكَ

Mudah-mudahan demikian!

Hello, welcome to you
Ummm
Uthman مـَـعـْــذِرَة ٌ، هـَــل ْ تـَــسـْــمـَــحُ لـِــى أ َن ْ أ ُعـَــرِّفَ نـَــفـْــسـِــى بـِــكَ؟

Maaf, apakah awak mengizinkan saya memperkenalkan diri kepada awak?
You're Welcome
Umar تـَــفـَـضـَّــلْ، بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

Sila, dengan segala senang hati.

Uthman إ ِسـْــمـِــى عـُــثـْــمـَــان ُ بـْــن ُ الـْــحـَــاج ِ يـُــوسـُــفُ

Nama saya Usman bin Haji Yusuf.

Umar إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، إ ِسـْــمٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ الله

Nama yang bagus, nama yang diberkati, Insya Allah.
Thanks
Uthman شـُــكـْــرًا، وَمـَــا اسـْــمُــكَ؟

Terima kasih, siapakah nama awak?

What is your name?

Umar ِإ ِسـْــمـِــى عـُــمـَــرُ بـْــن ُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــقـَــادرِ

Nama saya Umar bin Haji Abdul Qadir.
Tulips
Uthman إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ أ َيـْــضـًــا، أ َنـَـا جـَــارٌ جـَــدِيـْــدٌ لـَــكـُــمْ

مـُــنـْــذ ُ هـَٰـذ َا الـْــيـَــوْم ِ أ َسـْــكـُــن ُ فـِــى هـَٰـذ َا الـْــبـَــيـْــتِ

Nama awak juga bagus. Saya adalah jiran baru awak. Sejak hari ini saya duduk
(tinggal) di rumah ini.
Way To Go
Umar الـْــبـَــيـْــت ُ الـْــمـُــبـَــارَك ُ إ ِن ْ ِشـَــاءَ الله

Rumah yang penuh berkah, insya Allah.
Penguin Cuddle
Uthmanنـَــرْجـُــوْهُ كـَــذ َ ٰ لـِـكَ، أ َنـَــا مـَــسـْــرُوْرٌ بـِــالــتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ

Kami mengharapkannya seperti itu, saya gembira berkenalan dengan awak.

Umar َأ َنـَــا مـَــسـْــرُوْرٌ أ َيـْــضـًــا

Saya juga gembira ( berkenalan dengan awak ).

Rujukan:

1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 6-7.
2. http://verlaine.byu.edu/nmelrc/arab101/EA%20Packets%20Online/EA01Su03.pdf
3. http://nmelrc.org/xml/templates/activity.php?source=../source/Arabic/Arabic101/ea1a_vocab.xml&css;=nmelrc/web